banner-shareholders

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 niên độ 2008-2009

Chi tiết báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 niên độ 2008-2009 của Hoa Sen Group