BÁO CHÍ ĐƯA TIN: TẬP ĐOÀN HOA SEN LÃI SAU THUẾ 175 TỶ ĐỒNG TRONG THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Lũy kế 4 tháng đầu NĐTC 2020 – 2021 (từ 01/10/2020 đến 31/01/2021): doanh thu HSG ước đạt 12.208 tỷ đồng, hoàn thành 37% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế HSG ước đạt 747 tỷ đồng, hoàn thành 49,8% kế hoạch đề ra trong niên độ.

Theo Ánh Dương – Báo CafeF (https://cafef.vn/hsg-thang-01-2021-loi-nhuan-sau-thue-uoc-dat-175-ty-dong-20210222111022373.chn)

Một số cơ quan báo chí đưa tin về thông tin này:

1. Vietstock: https://vietstock.vn/2021/02/hsg-lai-sau-thue-175-ty-dong-trong-thang-dau-2021-737-828989.htm

2. VnExpress: https://vnexpress.net/hoa-sen-hoan-thanh-nua-ke-hoach-loi-nhuan-sau-4-thang-4238397.html

3. Bizlive: https://nhipsongdoanhnghiep.cuocsongantoan.vn/doanh-nghiep/hsg-4-thang-dau-nam-tai-chinh-hoan-thanh-gan-50-ke-hoach-loi-nhuan-3559768.html

4. Người đồng hành: https://ndh.vn/ket-qua-kinh-doanh/hoa-sen-uoc-lai-175-ty-dong-trong-thang-1-1286037.html

5. VnEconomy: https://vneconomy.vn/4-thang-dau-nam-hsg-hoan-thanh-gan-50-ke-hoach-loi-nhuan-20210222104903318.htm

6. VietnamBiz: https://vietnambiz.vn/sau-4-thang-hoa-sen-thuc-hien-50-muc-tieu-loi-nhuan-ca-nam-20210222102356393.htm

7. VietnamFinance: https://vietnamfinance.vn/hoa-sen-hoan-thanh-gan-50-ke-hoach-loi-nhuan-ca-nien-do-sau-4-thang-20180504224249802.htm

8. Tài chính và Cuộc sống: http://fili.vn/2021/02/hsg-lai-sau-thue-175-ty-dong-trong-thang-dau-2021-737-828989.htm

9. Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/hoa-sen-hoan-thanh-gan-50-ke-hoach-loi-nhuan-ca-nien-do-sau-4-thang-20180504224249802.htm?fbclid=IwAR0_T05Uc7Nm5_t3Ta_ZyLqVIP4InaNUczd6UotJXS8VpzBJChhwZ2wc1vo

10. Tin nhanh chứng khoán: https://tinnhanhchungkhoan.vn/hoa-sen-hsg-4-thang-dau-nam-tai-chinh-loi-nhuan-dat-747-ty-dong-hoan-thanh-49-8-ke-hoach-nam-post262613.html?fbclid=IwAR3d9fSFilCAI2Rp4I4-8v2-0CNIasNZoe0Dm5F-9QVRhBLtlv2XhcKakwU

11. Thời báo ngân hàng: https://thoibaonganhang.vn/hsg-loi-nhuan-sau-thue-hoan-thanh-498-ke-hoach-111851.html?fbclid=IwAR1FyoKsNkNbJ60_jE8x5d5wuhiwitBz57-sQ-SQ4EuJKC4kzT7mqHA2tgA

Trân trọng.

Tin liên quan