banner-shareholders
banner-shareholders-mb

BCTC riêng Công ty mẹ Quý III – NDTC 2009-2010

Công ty CP Tập Đoàn Hoa Sen xin trân trọng công bố Báo cáo tài chính quý III – niên độ tài chính 2009-2010 của Công ty mẹ như sau: