banner-shareholders

CBTT số 25/2009_Kết quả SXKD hợp nhất tháng 11 năm 2009

Trong tháng 11 năm 2009, kết quả họat động sản xuất kinh doanh của Hoa Sen Group đã đạt lợi nhuận trước thuế 57,532 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 51,032 tỷ đồng.
Bạn đang xem tệp tin: