TẬP ĐOÀN HOA SEN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĐTC 2021 – 2022

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn Hoa Sen NĐTC 2021 – 2022

Với tỷ lệ 100% biểu quyết đồng thuận từ cổ đông có mặt tại buổi lễ, Hội nghị đã thông qua danh sách Đoàn chủ tọa gồm: Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Sen; Ông Trần Quốc Trí – Thành viên Hội đồng Quản trị Điều hành kiêm Tổng Giám đốc; Ông Lý Văn Xuân – Thành viên Hội đồng Quản trị Không điều hành; Ông Nguyễn Văn Luân – Thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán; Ông Đinh Viết Duy – Thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban Tài Chính & Quan hệ Cổ đông.

Đoàn chủ tọa điều hành đại hội

Kết thúc NĐTC 2020 – 2021, sản lượng tiêu thụ HSG đạt 2.253.733 tấn, hoàn thành 125% kế hoạch, đạt 139% so với cùng kỳ. Doanh thu thuần đạt 48.727 tỷ đồng, hoàn thành 148% kế hoạch, đạt 177% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế có sự tăng trưởng ấn tượng, đạt 4.313 tỷ đồng, hoàn thành 288% kế hoạch và đạt 374% so với cùng kỳ.

Việc thực hiện nghiêm ngặt sản xuất 03 tại chỗ, chủ động có các biện pháp ứng phó với đại dịch Covid-19, phát huy tối đa lợi thế về logistics của hệ thống 10 nhà máy, lợi thế cạnh tranh của hệ thống gần 600 chi nhánh – cửa hàng phân phối trải dài trên khắp cả nước và đẩy mạnh sản lượng xuất khẩu đã đóng góp lớn vào kết quả kinh doanh của HSG trong NĐTC 2020 – 2021. Đồng thời, HSG đã tập trung bán hàng vào các thị trường, các mặt hàng có biên lợi nhuận cao và việc tăng cường hiệu quả quản trị, quản lý hiệu quả các khoản chi phí cũng đã thúc đẩy kết quả kinh doanh của HSG trong NĐTC 2020 – 2021, cải thiện mạnh mẽ tình hình tài chính doanh nghiệp.

Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Sen trả lời ý kiến cổ đông tại đại hội

Tại hội nghị, Ông Trần Quốc Trí – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc thay mặt Hội đồng Quản trị trình bày báo cáo tổng quan của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động trong NĐTC 2020 – 2021 và kế hoạch hoạt động trong NĐTC 2021 – 2022.

         

Ông Trần Quốc Trí – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoa Sen báo cáo tại hội nghị

Ông Trần Thành Nam – Phó Tổng Giám đốc, thừa ủy quyền Hội đồng Quản trị, trình bày báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2020 – 2021 và đề xuất chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2021 – 2022.

             

Ông Trần Thành Nam – Phó Tổng Giám đốc báo cáo tại hội nghị

Ông Vũ Văn Thanh – Phó Tổng Giám đốc Trực, thừa uỷ quyền Hội đồng Quản trị, trình bày các báo cáo và tờ trình đề xuất liên quan đến nội dung tài chính.

            

Ông Vũ Văn Thanh – Phó Tổng Giám đốc Trực báo cáo tại hội nghị

Ông Đinh Viết Duy – Thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập, Thành viên Ủy ban Kiểm toán trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban trong NĐTC 2020 – 2021, phương hướng hoạt động trong NĐTC 2021 – 2022; Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán cho NĐTC 2021 – 2022.

             

Ông Đinh Viết Duy – Thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập, Thành viên Ủy ban Kiểm toán báo cáo tại hội nghị

Tại hội nghị, Hội đồng Quản trị đã đề xuất và lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua 14 nội dung, kết quả đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua tất cả 14 nội dung, bao gồm:

 • Nội dung 01: Thông qua toàn văn nội dung Văn kiện Đại hội bao gồm báo cáo kết quả hoạt động trong NĐTC 2020 – 2021, tiến độ và kết quả thực hiện các chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại các kỳ Đại hội trước và phương hướng hoạt động trong NĐTC 2021 – 2022.
 • Nội dung 02: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất của NĐTC 2020 – 2021 và chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2021 – 2022.
 • Nội dung 03: Thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn trong Niên độ tài chính 2020 – 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
 • Nội dung 04: Thông qua Báo cáo giá trị các giao dịch với bên có liên quan đã được ghi nhận trong các Báo cáo tài chính sau khi kiểm toán theo quy định pháp luật hiện hành.
 • Nội dung 05: Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2019 – 2020; Báo cáo mức trích lập các quỹ chính thức của NĐTC 2020 – 2021; Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và các Ủy ban/Ban, chức danh trực thuộc Hội đồng Quản trị trong NĐTC 2020 – 2021.
 • Nội dung 06: Thông qua phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2020 – 2021; Tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2021 – 2022; Tỷ lệ trích lập kinh phí hoạt động, mức thù lao của Hội đồng Quản trị và các Ủy ban/ Ban, chức danh trực thuộc Hội đồng Quản trị trong NĐTC 2021 – 2022.
 • Nội dung 07: Thông qua báo cáo công tác kiểm toán nội bộ NĐTC 2020 – 2021 và kế hoạch triển khai công tác kiểm toán nội bộ NĐTC 2021 – 2022 của Ủy ban Kiểm toán thuộc Hội đồng Quản trị.
 • Nội dung 08: Thông qua danh sách Công ty Kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn 01 (một) trong số 04 (bốn) Công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam hiện nay thuộc danh sách đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, để kiểm toán cho các báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính riêng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và các Công ty con trong NĐTC 2021 – 2022.
 • Nội dung 09: Thông qua chủ trương cho phép Công ty mua lại cổ phiếu (tối đa 5% vốn điều lệ Công ty), giảm vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu được mua lại và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm triển khai, kế hoạch triển khai, và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định pháp luật hiện hành.
 • Nội dung 10: Thông qua chủ trương ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiếp tục tìm kiếm, đàm phán với các đối tác chiến lược tiềm năng, để xây dựng, hoàn thiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các kỳ Đại hội tiếp theo.
 • Nội dung 11: Thông qua chủ trương sửa đổi, bổ sung một số mã ngành nghề của Công ty nhằm đáp ứng các quy định mới của pháp luật về tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 49%.
 • Nội dung 12: Thông qua chủ trương nghiên cứu, tìm kiếm vị trí phù hợp để di dời trụ sở chính của Tập đoàn và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn, quyết định vị trí phù hợp và triển khai việc di dời theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
 • Nội dung 13: Thông qua chủ trương chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã được ghi nhận chi tiết tại Văn kiện Đại hội và được Hội đồng Quản trị trình bày tại Đại hội.
 • Nội dung 14: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình chọn lựa người lao động (ESOP) cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản trị – điều hành Tập đoàn Hoa Sen trong năm 2022.

   

Hội nghị đề xuất và lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua 14 nội dung quan trọng

Năm 2022, nền kinh tế tiềm ẩn nhiều biến động khó lường. Diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và xung đột chính trị trên thế giới có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp. Do đó, HSG trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch kinh doanh hợp nhất cho NĐTC 2021 – 2022 trên cơ sở đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và bền vững. Cụ thể, NĐTC 2021 – 2022 mục tiêu sản lượng tiêu thụ đạt 2.000.000 tấn, doanh thu đạt 46.399 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế từ 1.500 đến 2.500 tỷ đồng phụ thuộc vào diễn biến tình hình dịch bệnh, xung đột chính trị, biến động giá thép, giá năng lượng và các chi phí đầu vào.

Kết thúc quý I NĐTC 2021 – 2022 (từ 01/10/2021 đến 31/12/2021), sản lượng tiêu thụ HSG đạt 604.518 tấn, đạt 113% so với cùng kỳ, hoàn thành 30% kế hoạch; doanh thu đạt 16.934 tỷ đồng, đạt 186% so với cùng kỳ, hoàn thành 36,5% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 638 tỷ đồng, đạt 112% so với cùng kỳ, hoàn thành 25,5% kế hoạch lợi nhuận (so với phương án 3).

Trong những năm gần đây, đặc biệt sau đại dịch Covid-19 bùng phát, tình hình kinh tế – xã hội nói chung và nhu cầu của người tiêu dùng nói riêng đã có những chuyển biến đáng kể, tác động nhiều mặt đối với phương thức kinh doanh truyền thống của các doanh nghiệp. HSG đã có sự điều chỉnh đối với chiến lược phát triển trung, dài hạn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư dự án, theo hướng: tập trung nguồn lực vào việc phát huy mảng sản xuất kinh doanh truyền thống (tôn – thép – nhựa); nâng cao năng lực tài chính; hoàn thiện hệ thống quản trị, hệ thống CNTT và ERP; phát triển chuỗi siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home; khai thác lợi thế cạnh tranh của hệ thống phân phối bán lẻ khắp cả nước theo hướng đa dạng hóa sản phẩm kinh doanh, nâng tầm chất lượng phục vụ và trải nghiệm của khách hàng.

Siêu thị Vật liệu xây dựng và Nội thất Hoa Sen Home của Tập đoàn Hoa Sen

Tính đến tháng 3/2022, HSG đã đưa vào hoạt động gần 90 siêu thị Hoa Sen Home trên cả nước, triển khai nhiều hoạt động bán hàng hấp dẫn, từng bước nâng cao hình ảnh thương hiệu, chất lượng sản phẩm, dịch vụ, hướng tới mục tiêu trở thành Tập đoàn sản xuất và kinh doanh tôn, thép, vật liệu xây dựng và nội thất số 1 tại Việt Nam, đưa những sản phẩm chất lượng tốt nhất đến tận tay người tiêu dùng với giá cả hợp lý.

Tổng hợp tin/ bài đăng trên các báo như sau:

 1. Bản tin Thời sự 20h – HTV9: https://www.youtube.com/watch?v=YjVyeib-1Ys
 2. Kênh Kinh tế Tài chính VITV – SCTV8: https://youtu.be/a_BVewWh6pg
 3. CafeF: https://cafef.vn/hsg-dat-ke-hoach-loi-nhuan-sau-thue-tu-1500-den-2500-ty-dong-trong-ndtc-2021-2022-20220321093508717.chn
 4. Vietstock: https://vietstock.vn/2022/03/hsg-dat-ke-hoach-lai-tu-1500-den-2500-ty-dong-tuy-dien-bien-gia-nguyen-lieu-dau-vao-737-942924.htm
 5. VnExpress: https://vnexpress.net/hoa-sen-dat-muc-tieu-loi-nhuan-den-2-500-ty-dong-4440615.html
 6. Tiền phong: https://tienphong.vn/hsg-len-cac-kich-ban-loi-nhuan-sau-thue-1-500-den-2-500-ty-dong-trong-ndtc-2021-2022-post1424674.tpo
 7. Thời báo Ngân hàng: https://thoibaonganhang.vn/hsg-dat-ke-hoach-loi-nhuan-tu-1500-2500-ty-dong-125442.html
 8. Vneconomy: https://vneconomy.vn/hsg-dat-ke-hoach-loi-nhuan-sau-thue-tu-1-500-den-2-500-ty-dong.htm
 9. VTV News: https://vtv.vn/kinh-te/hsg-tang-truong-ben-vung-trong-nien-do-tai-chinh-2020-2021-20220321163615584.htm
 10. Thời báo Tài chính Việt Nam: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/tap-doan-hoa-sen-hsg-ke-hoach-loi-nhuan-1500-den-2500-ty-dong-102152.html
 11. Pháp luật TP.HCM: https://plo.vn/thi-truong-tieu-dung/hoa-sen-lai-hon-4300-ti-dong-phat-trien-manh-chuoi-hoa-sen-home-1049692.html
 12. Vietnam Business Insider: https://vietnambusinessinsider.vn/phu-thuoc-gia-nguyen-lieu-dau-vao-tap-doan-hoa-sen-dat-ke-hoach-loi-nhuan-sau-thue-tu-1500-den-2500-ty-dong-trong-nam-2022-a25597.html
 13. Tạp chí thương trường: https://thuongtruong24h.vn/hsg-dat-ke-hoach-loi-nhuan-sau-thue-tu-1500-den-2500-ty-dong-trong-nam-2022-tuy-thuoc-vao-dien-bien-gia-nguyen-lieu-dau-vao-a153430.html
 14. Báo Hải quan: https://haiquanonline.com.vn/hsg-dat-ke-hoach-loi-nhuan-den-2500-ty-dong-tuy-thuoc-bien-dong-gia-160468.html
 15. Tạp chí Tài chính Kinh doanh: http://www.taichinhkinhdoanh.vn/2022/03/hsg-at-ke-hoach-loi-nhuan-sau-thue-tu.html
 16. Tạp chí Tài chính và Cuộc sống: https://fili.vn/2022/03/hsg-dat-ke-hoach-lai-tu-1500-den-2500-ty-dong-tuy-dien-bien-gia-nguyen-lieu-dau-vao-737-942924.htm
 17. VnExpress: https://vnexpress.net/ong-le-phuoc-vu-noi-ve-no-luc-cuoi-cung-truoc-khi-roi-hoa-sen-4441502.html
 18. Người đồng hành: https://ndh.vn/doanh-nghiep/hop-dhdcd-hoa-sen-group-muc-tieu-giua-nam-sau-se-het-no-vay-1312025.html
 19. Vietstock: https://vietstock.vn/2022/03/chu-tich-le-phuoc-vu-hsg-se-khong-dau-tu-vao-san-xuat-don-luc-cho-hoa-sen-home-737-943123.htm
 20. Tạp chí Tài chính và Cuộc sống: https://fili.vn/2022/03/chu-tich-le-phuoc-vu-hsg-se-khong-dau-tu-vao-san-xuat-don-luc-cho-hoa-sen-home-737-943123.htm
 21. Zing News: https://zingnews.vn/ong-le-phuoc-vu-muon-don-luc-cho-mang-ban-le-truoc-khi-roi-hoa-sen-post1303992.html

 

Tin liên quan