banner-shareholders

Thay đổi thời hạn thu đổi CP của các Cty Con

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-oOo——-

Số: 02/TB/HĐQT/08

THÔNG BÁO

(V/v: Thay đổi thời hạn thu đổi cổ phiếu của các Công ty con trực thuộc Hoa Sen Group)  

–         Nhằm đảm bảo lộ trình tham gia niêm yết cổ phiếu của Hoa Sen Group trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

–         Nay Hội đồng quản trị Hoa Sen Group thông báo đến toàn thể quý cổ đông của các Công ty con  trực thuộc Hoa Sen Group về việc thay đổi thời hạn thu đổi cổ phiếu của các Công ty con thành cổ phiếu của Hoa Sen Group như  sau:

1)     Thay đổi thời hạn thu đổi cổ phiếu của các Công ty con (Công ty CP VLXD Hoa Sen, Công ty CP Tôn Hoa Sen, Công ty CP Cơ Khí & Xây Dựng Hoa Sen) thành cổ phiếu của Hoa Sen Group là đến hết ngày 29/02/2008 (thay vì ngày 30/03/2008 trong thông báo số:27/TB/HĐQT/07 ).

2)     Trong tháng 03/2008, Công ty sẽ thực hiện việc cấp giấy chứng nhận cổ phần cho các cổ đông và tiến hành ủy quyền việc lưu ký chứng khoán cho một Công ty Chứng khoán có uy tín (Công ty sẽ có thông báo cụ thể sau) trước khi niêm yết cổ phiếu của Hoa Sen Group trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

3)     Sau ngày 29/02/2008, những cổ đông chưa thực hiện việc đổi cổ phiếu của Các Công ty con thành cổ phiếu của Hoa Sen Group sẽ thực hiện thủ tục chuyển đổi tại Công ty Chứng khoán mà Hoa Sen Group đã ủy quyền lưu ký.

4)     Giao trách nhiệm Ban Trợ lý HĐQT và TGĐ, Bộ phận Cổ phần Cổ phiếu & Chứng khoán thực hiện các thủ tục ghi cổ phiếu mới, chuyển đổi cổ phiếu cho cổ đông và tiêu huỷ cổ phiếu cũ thu về theo đúng quy định.

5)     Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Bộ phận Cổ phần Cổ phiếu và Chứng Khoán Hoa Sen Group gặp A.Thiện qua số điện thoại: 0650.737.887 hoặc email: vu.thien@hoasengroup.vn.

  Thông báo có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Thời hạn thu đổi cổ phiếu trong Thông báo số: 27/TB/HĐQT/07 không còn hiệu lực.                                                                                                    

                                                                    TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:                                                                                                                  CHỦ TỊCH HĐQT

–         Như trên.                                                                                                                (Đã ký)

–         Lưu: Ban TL.HĐQT & TGĐ.                                                                                 LÊ PHƯỚC VŨ