banner-shareholders

Thông báo: v/v Đề cử, ứng cử TV HĐQT & BKS tại Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2009

THÔNG BÁO

V/V: Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT & BKS tại Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2009

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;
– Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen;
– Căn cứ GCN ĐKKD số 460300028 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp cho Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen ngày 08/08/2001;
– Căn cứ Thông báo của HĐQT về việc triệu tập Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2009.
– Căn cứ đơn xin từ nhiệm của thành viên HĐQT và thành viên BKS gồm các Ông, Bà:

STT

Họ tên

Chức danh

Lý do từ nhiệm

1

Ông Vũ Văn Bình

Thành viên
Hội đồng quản trị

Chuyển công tác mới

2

Bà Nguyễn Thị Kiều Loan

Thành viên
Ban Kiểm soát

Nghỉ hưu

Hội đồng quản trị Công ty thông báo đến Qúy cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2009 Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen như sau:

1. Hội nghị ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT thay thế Ông Vũ Văn Bình – Thành viên HĐQT và 1 thành viên BKS thay thế bà Nguyễn Thị Kiều Loan – Thành viên BKS theo đơn từ nhiệm của các thành viên.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT & BKS (Điều 25 và Điều 36, Điều lệ Công ty): Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 05% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng:

– Nắm giữ từ 05% đến dưới 10% được đề cử 01 ứng cử viên thành viên HĐQT và 01 ứng cử viên thành viên BKS;
– Nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử 02 ứng cử viên thành viên HĐQT và 02 ứng cử viên thành viên BKS; 
– Nắm giữ từ 30% đến dưới 50% được đề cử 03 ứng cử viên thành viên HĐQT và 03 ứng cử viên thành viên BKS; 
– Nắm giữ từ 50% đến dưới 65% được đề cử 04 ứng cử viên thành viên HĐQT và 04 ứng cử viên thành viên BKS;
– Nắm giữ từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên thành viên HĐQT và BKS.

3. Tiêu chuẩn của các ứng cử viên được đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

3.1 Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị: Có đủ năng lực hành vi nhân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty (Điều 110, Luật Doanh nghiệp).

3.2 Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát:
– Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiep theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác (Điều 122, Luật Doanh nghiệp).
– Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty (Điều 36, Điều lệ Công ty).

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông vui lòng gửi phiếu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và phiếu đề cử, ứng cử thành viên BKS ( — vui lòng click vào phần gạch dưới để download phiếu đề cử, ứng cử thành viên —) về cho BTL.HĐQT & TGĐ Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen – số 09, đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần II, Dĩ An, Bình Dương  trước 16h00 ngày 11/02/2009.

Bình Dương, ngày 14  tháng 01 năm 2009

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

LÊ PHƯỚC VŨ