banner-shareholders
banner-shareholders-mb

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĐTC 2023 – 2024 – BẢN CẬP NHẬT, BÔ SUNG NGÀY 28/02/2024

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen trân trọng kính gửi Quý Cổ đông các Tài liệu sau:

– Văn kiện ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2023 – 2024 được cập nhật, bổ sung theo Nghị quyết của HĐQT và Tờ trình ĐHĐCĐ, ngày 28/02/2024.

– Nghị quyết HĐQT số 05/NQ/HĐQT/2024 ngày 28/02/2024 về việc thông qua nội dung Tờ trình ĐHĐCĐ và bổ sung Chương trình Nghị sự tại ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2023 – 2024.

– Tờ trình số 01/TTr/ĐHĐCĐ/2024 ngày 28/02/2024, trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương mở rộng ngành nghề, lĩnh vực SXKD của Tập đoàn và chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) đối với Cán bộ Lãnh đạo, Cán bộ Quản trị – Điều hành và Cán bộ quản lý, nhân sự chủ chốt thuộc Tập đoàn.

Bạn đang xem tệp tin: