Điều lệ và Quy chế

21/01/2021

HSG - Điều lệ, Quy chế Quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT

CTCP Tập đoàn Hoa Sen trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Điều lệ, Quy chế Quản trị Tập đoàn và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội thường niên NĐTC 2020 – 2021, ngày 21/01/2021.

Thông tin cổ phiếu

Xem tất cả

Điều lệ và Quy chế

18/01/2017

ĐIỀU LỆ TẬP ĐOÀN HOA SEN

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen là Công ty Cổ phần, được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Điều lệ này của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen là cơ sở pháp lý cho toàn bộ hoạt động của Công ty.
Điều lệ này và các quy định của luật pháp liên quan là cơ sở để Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc ban hành các quy định phục vụ công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
 
Điều lệ này được Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen điều chỉnh theo Nghị quyết hội nghị thường niên ĐHĐCĐ NĐTC 2017-2018 ngày 16/01/2018. 
 
Tập tin đính kèm: