bg-element-right
bg-element-bot
banner-bao-chi-pc
banner-bao-chi-mobile

Sự kiện

Event

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HOSE: HSG) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính (NĐTC) 2021- 2022

Thông qua các báo cáo tại hội nghị, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trình bày chi tiết cho Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của HSG trong NĐTC 2020 – 2021 vừa qua, đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh và một...

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HOSE: HSG) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính (NĐTC) 2021- 2022

Thông qua các báo cáo tại hội nghị, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trình bày chi tiết cho Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của HSG trong NĐTC 2020 – 2021 vừa qua, đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh và một...