banner-shareholders
banner-shareholders-mb

TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĐTC 2023 – 2024

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen trân trọng gửi đến Quý Cổ đông tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ Thường niên NĐTC 2023 – 2024, gồm: Văn kiện ĐHĐCĐ Thường niên NĐTC 2023 – 2024 và hồ sơ phục vụ bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029

Bạn đang xem tệp tin: